ODSTĄPIENIE OD UMOWY  ZWROTY SPOSOBY I TERMIN PŁATNOŚCI   WYSYŁKA  POLITYKA PRYWATNOŚCI warunki newsletter

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego Cannabi Care z dnia 01.09.2019 r.

Wstęp

      Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym Cannabi Care są całkowicie legalne i dopuszczone do sprzedaży przez obowiązujące przepisy prawa w Polsce.

      Susz konopny znajdujący się w naszym asortymencie pozbawiony jest substancji psychoaktywnych (THC poniżej 0,2%), bogaty jest zaś w CBD, które znajduje co raz szersze zastosowanie w suplementacji diety, kosmetologii i wielu innych dziedzinach.

      Przypominamy, że handel i posiadanie marihuany (konopie indyjskie) w Polsce jest nielegalne. W sklepie internetowym Cannabi Care kupić można susz wyłącznie pochodzenia konopi włóknistych, niezawierających substancji psychoaktywnych zakazanych przez prawo. 

      Jednocześnie informujemy, że nasiona konopi indyjskich sprzedawane w naszym sklepie nie zawierają zakazanych przez prawo substancji, a ich posiadanie i handel są w Polsce legalne.

      Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii nielegalne jest kiełkowanie (hodowla) i posiadanie marihuany (konopie indyjskie) które to karane jest pozbawieniem wolności. Nasiona konopi sprzedawane w Sklepie internetowym Cannabi Care są przeznaczone wyłącznie do celów kolekcjonerskich i edukacyjnych. Cannabi Care Sp. z o.o. ani jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie nasion kolekcjonerskich.

      Każda seria suszu konopnego dostępnego w Sklepie Internetowym Cannabi Care jest przebadana i posiada Certificate of Analysis (potwierdzona zawartość). Każde opakowanie zabezpieczone jest plombą. Gwarantuje to produkt oryginalny i nienaruszony. W przypadku naruszenia plomby producent oraz Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość opakowania.

1. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Cannabi Care;
1.5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.cannabi.care, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
1.6. Sprzedawca – Cannabi Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-138) przy ulicy Topolowej 30/85, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000804296, NIP: 5242891034, REGON: 384378689
1.7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
1.8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Cannabi Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj. z dnia 9 marca 2017 roku, Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.);
1.10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 roku, Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.);
1.11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
1.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.cannabi.care

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.cannabi.care, prowadzony jest przez CANNABI CARE spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Topolowej 30/85 (03-138 Warszawa); wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804296; posiadającą NIP:5242891034, REGON: 384378689, oraz adres poczty elektronicznej: hello@cannabi.care

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

2.4.1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego

2.4.2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

2.4.3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

2.4.4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

2.4.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików Cookies oraz Javascript lub
  • Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej, Opera w wersji 12.0 lub wyżej, Safari w wersji 5.0 lub wyżej z włączoną obsługą plików Cookies oraz Javascript.
  • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa CANNABI CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8.   Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.cannabi.care oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3. Warunki sprzedaży

3.1.   Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2.   Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3.   Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.   Firma CANNABI CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

3.4.1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

3.4.2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego.

3.4.3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę CANNABI CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy CANNABI CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3.4.4. osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy CANNABI CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.6. Dane osobowe wprowadzane przez Klienta w Sklepie internetowym przetwarzane są w zgodzie z wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Cannabi Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.7.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

3.7.2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.7.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

3.7.4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy

3.7.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

3.7.6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Cannabi Care, dokonać wyboru Towaru lub Towarów.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Finalizacja zamówienia” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

4.5.1. przedmiotu zamówienia,

4.5.2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

4.5.3. wybranej metody płatności,

4.5.4. wybranego sposobu dostawy,

4.5.5. czasu dostawy,

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą CANNABI CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Cannabi Care oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Terminy i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

5.2. Wszelkie ceny znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów wysyłki, które będą wyszczególnione odrębnie w momencie składania Zamówienia. Koszt dostawy w całości ponosi kupujący, zgodnie z cennikiem ustalonym przez operatora pocztowego lub firmy kurierskiej

5.3. Kupujący dokonuje wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy.

5.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cenach oferowanych, jak i w wysokości opłat za dostarczenie Towaru do kupującego.

5.5. Termin płatności:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki

5.3. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty zakupionego towaru:

5.3.1. przelewem na numer konta bankowego sprzedawcy;

5.3.2. płatnością elektroniczną i płatnością kartą płatniczą za pośrednictwem usługi t.pay.com. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

6. Dostawa

6.1. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji:

6.1.1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.1.2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.3. Towary dostarczane są kupującemu, wedle jego wyboru zarówno za pośrednictwem operatora pocztowego jak i firmy kurierskiej.

6.4. Termin realizacji dostawy wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i dokonania płatności.

6.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego drogą mailową na adres hello@cannabi.care o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu może również zostać złożone listownie przy wykorzystaniu formularza zawartego w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dotarło do Sprzedawcy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z zwrotem płatności.

7.3. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres hello@cannabi.care Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient powinien zgłaszać mailowo pod adres hello@cannabi.care

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą CANNABI CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą CANNABI CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy CANNABI CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Życzymy udanych zakupów
Zespół Cannabi Care

Wkrótce otwarcie sklepu Cannabi Care

Obecnie trwają ostatnie prace przy jego budowie. Strona została udostępniona publicznie, lecz bez możliwości zakupu towaru.

Planowane otwarcie sklepu 3.12.2019

Zespół Cannabi Care